Motus - Šokių mokykla

Privatumo politika ir registracijos taisyklės

VŠĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 4 d.

Privatumo politika atskleidžia, kaip VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ (toliau – Mokykla arba „mes“) tvarko asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose su Mokykla sudaromose sutartyse. Asmens duomenų tvarkymą Mokykloje reglamentuoja Europos Sąjugnos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau - „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės BDAR ir kitų įstatymų, saugančių informaciją apie Jus. Šiame informaciniame pranešime rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su šiame informaciniame pranešime pateikiama informacija.

Jei turite bet kokių klausimų arba bet kuri šios politikos dalis yra neaiški ar nesuprantama, prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai išdėstyta žemiau šio pranešimo 10 punkte.

1) Duomenų valdytojas

VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“
Juridinio asmens kodas: 302545059
Būstinės adresas: P. Vileišio g. 18N, LT-10306 Vilnius, Lietuva
El. pašto adresas: [email protected]
Tel. +370 655 93299

2) Kodėl ir kokią informaciją renkame?

Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, vaiko atvaizdas), kuri yra reikalinga sutarties su Jumis pasirašymui bei būtina:

 • organizuoti vasaros stovyklas, būrelius ir kitus renginius;
 • tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus;
 • administruoti Bendrovės socialinių tinklalapių paskyras;
 • informuoti Jus apie Jums aktualias paslaugas ir teirautis Jūsų nuomonės apie šias paslaugas;
 • reklamuoti savo paslaugas ir reklamoje panaudoti vaikų atvaizdus;
 • ginti Bendrovės teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose.

3) Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Privalote pateikti tą informaciją kuri yra būtina tam, kad suteiktume paslaugas: stovyklos, būrelių, renginių ir kt. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime suteikti nurodytų paslaugų.

4) Iš kur renkate informaciją?

Iš Jūsų pačių;
UAB „Paysera LT“;
Google Ireland Ltd.;
Facebook Ireland Ltd.

5) Kokie teisiniai pagrindai leidžia rinkti informaciją?

Jūs duodate sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (a) p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.)
Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.)
Turime teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.)

6) Kam perduodame informaciją apie mane Europos Ekonominės Erdvės teritorijoje?

Informaciją apie Jus atskleidžiame tik pagal teisės aktus ir tada, kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų aukščiau pateiktame 2 punkte:

 • Lietuvos miestų savivaldybėms;
 • Advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, pašto ir siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms;
 • UAB „Interneto vizija“;
 • Google Ireland Ltd.;
 • UAB „Paysera LT“;
 • Facebook Ireland Ltd.

7) Ar informacija perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų aukščiau pateiktame 2 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą);
Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą).

8) Kiek laiko saugoma informacija?

Duomenis, kurių tvarkymui būtinas Jūsų sutikimas arba gali būti pareikštas nesutikimas, sunaikiname automatiškai po Jūsų sutikimo atšaukimo (nesutikimo pareiškimo), jei galiojantys teisės aktai nenumato kitaip. Norint, jog asmeniniai duomenys būtų ištrinti nedelsiant, turite parašyti prašymą dėl asmens (-ų) duomenų ištrynimo ir atsiųsti jį elektroniniu paštu [email protected] laiško pavadinime nurodant „Prašymas duomenų ištrynimui“.

9) Kokias teises turiu?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą, gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Mokyklos teisėtais ir/ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu/ išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu.

10) Kaip susisiekti su Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, prašome susisiekti su Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected] laiško pavadinime nurodant „Duomenų apsaugos pareigūnui“.


VŠĮ ASMENYBĖS UGDYMO CENTRO „MOTUS“ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. SANTYKIAI TARP JŪSŲ IR VŠĮ ASMENYBĖS UGDYMO CENTRO „MOTUS“
  1.1. Naudotis VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ teikiamomis Paslaugomis (tokiomis kaip šokio pamokos, šokio užsiėmimai, seminarai, stovyklos ir kiti būdai) Jūs galite tik laikydamiesi tarp Jūsų ir VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ sudaryto susitarimo taisyklių. Šis dokumentas paaiškina minėto susitarimo sudarymo tvarką bei pateikia kai kurias tokio susitarimo taisykles.
  1.2. Jei su VšĮ Asmenybės ugdymo centru „Motus“ nėra raštu susitarta kitaip, į Jūsų ir VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ susitarimą visais atvejais kaip minimalus reikalavimas bus įtrauktos šiame dokumente išdėstytos taisyklės.
   
 2. SUTIKIMAS SU TAISYKLĖMIS
  2.1. Norėdami naudotis Paslaugomis, Jūs pirmiausia turite patvirtinti, kad su Taisyklėmis sutinkate. Jei su Taisyklėmis nesutinkate, Paslaugomis naudotis negalite.
  2.2. Savo sutikimą su Taisyklėmis galite patvirtinti tokiu būdu:
  (A) spustelėję „sutinku su taisyklėmis“ ten, kur tokia parinktis pateikiama tai Paslaugai nurodytoje vartotojo sąsajoje; arba
  (B) faktiškai tomis Paslaugomis naudodamiesi. Pastaruoju atveju Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūsų naudojimąsi Paslaugomis VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ traktuos kaip sutikimą su Taisyklėmis nuo to momento, kai jomis pradėjote naudotis.
  2.3. Patvirtinę savo sutikimą su taisyklėmis, Jūs įsipareigojate pasirašyti sutartį su VšĮ Asmenybės ugdymo centru „Motus“, ir Jums galioja visos sutarties sąlygos pagal Jūsų pasirinktą registraciją nuo Taisyklių patvirtinimo momento.
  2.4. Šios Taisyklės gali būti nuolat atnaujinamos iš anksto neįspėjus. Patvirtinę, jog sutinkate su Taisyklėmis, Jūs taip pat patvirtinate savo sutikimą su galimais Taisyklių atnaujinimais.
  2.5. VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ teikdamas Paslaugas (per šokio pamokas, stovyklų metu ir kt.) gali fotografuoti, filmuoti ar kitaip užfiksuoti realius įvykius Paslaugų teikimo metu ir juos viešinti per masines informacijos priemones ar kitais šaltiniais. Sutikdami su Taisyklėmis Jūs neprieštaraujate tokios informacijos viešinimui bei teikiamų Paslaugų pristatymui visuomenei.
   
 3. VŠĮ ASMENYBĖS UGDYMO CENTRO „MOTUS“ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
  3.1. Siekdama suteikti savo vartotojams kaip galima kokybiškesnes paslaugas, VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ nuolatos diegia naujoves, gali paslaugų teikimo metu keisti paslaugas teikiančius asmenis. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ teikiamų Paslaugų forma bei pobūdis gali keistis, Jums apie tai iš anksto nepranešus.
  3.2. VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Jūsų galimybę naudotis teikiamomis Paslaugomis.
   
 4. JŪSŲ NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TVARKA
  4.1. Jūs patvirtinate, kad neužsiimsite jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusia) trikdančia ar griaunančia veikla.
  4.2. Jūs patvirtinate, kad jokiais tikslais neatgaminsite, nedubliuosite, nekopijuosite, neparduosite, neperparduosite Paslaugų bei jomis neprekiausite, išskyrus atvejus, kai Jums ši teisė aiškiai suteikiama pagal atskirą susitarimą su VšĮ Asmenybės ugdymo centru „Motus“.
  4.3. Jūs patvirtinate, kad prisiimate individualią atsakomybę (ir šiuo atveju VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ nėra atsakingas prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis) už Taisyklėse numatytų Jūsų įsipareigojimų nevykdymą bei tokio nevykdymo pasekmes (įskaitant VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą).
   
 5. NUOSAVYBĖS TEISĖS
  5.1. Jūs pripažįstate bei patvirtinate, kad visos juridinės, nuosavybės bei kitos teisės į Paslaugas, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Paslaugomis (neatsižvelgiant į tai, ar šios teisės yra įregistruotos (neįregistruotos), ir kurioje pasaulio šalyje jos galioja), priklauso VšĮ Asmenybės ugdymui centras „Motus“ (arba VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ licencijos davėjams). Jūs taip pat pripažįstate, kad Paslaugų puslapiuose gali būti pateikiama informacija, kurią VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ nurodo esant konfidencialia, todėl įsipareigojate šios informacijos neatskleisti be išankstinio raštiško VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ sutikimo.
  5.2. Jei su VšĮ Asmenybės ugdymo centru „Motus“ nėra raštu susitarta kitaip, šių Taisyklių nuostatos nesuteikia Jums teisės naudoti VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų prekės ženklo požymių.
  5.3. Jūs patvirtinate, kad nepašalinsite, neuždengsite bei nekeisite jokių pranešimų apie nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių ženklus), kurie gali būti pridedami prie Paslaugų ar pateikiami jų puslapiuose.
  5.4. Išskyrus atvejus, kai VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ Jums raštu aiškiai leido tai daryti, Jūs patvirtinate, kad, naudodamiesi Paslaugomis, Jūs nenaudosite jokios bendrovės ar organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką ar teisėtą jų naudotoją.
  5.5. VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ teikiamos Paslaugos yra šokio pamokos, šokio užsiėmimai, seminarai, stovyklos ir kiti būdai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusios su šokio populiarinimu ir Paslaugų vartotojo asmenybės saviraiškos, pasirinkimo laisvės užtikrinimu, ugdytinių siekimo būti „savimi“ sužadinimu, padėjimu atsiskleisti asmenybės kūrybiškumui.
  5.6. Jūs patvirtinate, kad prisiimate asmeninę atsakomybę (ir šiuo atveju VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ nėra atsakingas prieš Jus ar kitas trečiąsias šalis) už Jūsų naudojantis Paslaugomis sukurtą, perduotą ar parodytą Turinį bei tokių Jūsų veiksmų pasekmes (įskaitant VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą).
   
 6. SANTYKIŲ TARP JŪSŲ IR VŠĮ ASMENYBĖS UGDYMO CENTRO „MOTUS“ NUTRAUKIMAS
  6.1. Sąlygos galioja iki to momento, kol Jūs arba VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ jų nenutraukiate čia nustatyta tvarka.
  6.2. Jums pageidaujant nutraukti savo teisinį susitarimą su VšĮ Asmenybės ugdymo centru „Motus“, Jūs galite tai atlikti (a) ne vėliau kaip prieš 30 dienų pateikdami apie tai pranešimą VšĮ Asmenybės ugdymo centrui „Motus“ bei (b) nustoję naudotis visomis Paslaugomis. Savo pranešimą prašome siųsti raštu interneto svetainėje www.motus.lt nurodytu elektroniniu paštu.
  6.3. VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ bet kuriuo metu gali nutraukti savo teisinį susitarimą su Jumis, jei:
  (A) Jūs pažeidžiate kurią nors šių Taisyklių nuostatą (arba elgiatės tokiu būdu, kuris akivaizdžiai parodo, kad Jūs neketinate arba negalite laikytis šių Taisyklių nuostatų);
  (B) VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ privalo tai padaryti pagal įstatymus (pvz. jei Paslaugų teikimas Jums yra arba tampa neteisėtas);
  (C) partneris, su kuriuo VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ Jums teikė Paslaugas, nutraukia savo santykius su VšĮ Asmenybės ugdymo centru „Motus“ arba nustoja teikti Paslaugas Jums;
  (D) VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ nustoja teikti Paslaugas vartotojams šalyje, kurioje Jūs gyvenate arba naudojatės Paslaugomis;
  (E) Paslaugų teikimas Jums, VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ nuomone, tampa nebeperspektyvus.
   
 7. BENDROSIOS TEISINĖS NUOSTATOS
  7.1. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs kartais galite (kaip naudojimosi Paslaugomis rezultatu ar naudojimosi jomis metu) pasinaudoti kito asmens ar bendrovės teikiama paslauga, atsisiųsti programinės įrangos ar įsigyti jų prekes. Šių kitų paslaugų, programinės įrangos ar prekių naudojimosi tvarką gali reglamentuoti tarp Jūsų ir tos bendrovės ar asmens atskirai aptartos taisyklės. Pastaruoju atveju Jūsų juridiniams santykiams su tokiomis kitomis bendrovėmis ar asmenimis šios Taisyklės negalioja.
  7.2. Sąlygos išreiškia visaapimantį juridinį susitarimą tarp Jūsų ir VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“, kuris reglamentuoja Jūsų naudojimosi Paslaugomis tvarką ir visiškai pakeičia visus ankstesnius su Paslaugomis susijusius Jūsų ir VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ susitarimus.
  7.3. Jūs patvirtinate, kad VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ gali siųsti Jums pranešimus, įskaitant pranešimus dėl Taisyklių pakeitimo, elektroniniu paštu, paprastu paštu ar paskelbdama juos su Paslaugų teikimu susijuosiuose puslapiuose.
  7.4. Jūs patvirtinate, kad, VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ nepasinaudojus kuria nors šiose Taisyklėse nurodyta (ar taikomų įstatymų jai suteikta) juridine teise ar teisių gynimo priemone arba neužtikrinus jų vykdymo, tai nebus laikoma oficialiu VšĮ Asmenybės ugdymo centro „Motus“ teisių atsisakymu ir VšĮ Asmenybės ugdymo centras „Motus“ visuomet turės galimybę šiomis teisėmis ar jų gynimo priemonėmis pasinaudoti.
  7.5. Teismui, kurio jurisdikcijai priklauso tą klausimą spęsti, nutarus, kad kuri nors šių Taisyklių nuostata yra negaliojanti, ši nuostata bus išbraukiama iš Taisyklių, nepažeidžiant likusių Taisyklių galiojimo. Likusios Taisyklių nuostatos galios toliau ir turės būti vykdomos.
  7.6. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Paslaugų teikimu, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.